Форма за Замена

Одкако ќе го пополните формуларот ќе ве контактираат нашите оператори во рок од 3 работни дена

  Телефонски повикТелефонска поракаViberFacebookWhatsApp

  Доколку не ги исполнувате доле наведените критериуми, замената нема да биде извршена.

  ПОСТАПКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКИ ПРИГОВОР И РЕКЛАМАЦИИ

  – Согласно Закон за заштита на потрошувачите, имате право да поднесете потрошувачки приговор и тоа:
  – Директно на е-маилот [email protected] или со пополнување на формуларот.
  – Писмено или усно во седиштето на компанијата ДЕЛМАК ГРУП ДОО СКОПЈЕ ул. 1520 бр. 15 пинтија, СКОПЈЕ.
  – Вашите лични податоци се заштитени согласно Законот

  Потрошувачкиот приговор треба да содржи:

  • Име, презиме и адреса на поднесувачот
  • Субјектот на кој се однесува приговорот
  • Предмет на приговорот
  • Прецизен опис на барањата
  • Придружна документација која е потребна при разгледување на приговорот

  ДЕЛМАК ГРУП ДОО СКОПЈЕ, е должен да го евидентира потрошувачкиот приговор, да го разгледа, соодветно да постапи и да му одговори на потрошувачот за основаноста и резултатите од постапувањето во рок од 15 дена од приемот.

  Рекламации:

  Согласно Законот за заштита на потрошувачите, стоката која не е соодветна во однос на формата, големината, моделот, бојата, бројот или од други причини, може да се замени со стока што има соодветен квалитет, во рок од 15 дена сметано од денот кога стоката му е продадена на потрошувачот.

  Замената на стоката со соодветен квалитет се врши ако стоката не била употребувана, ако се сочувани нејзиниот изглед, употребни својства, пломби и фабрички означувања, како и фискалната сметка што на потрошувачот му била издадена заедно со стоката.

  Ако во моментот на поднесувањето на барањето од страна на потрошувачот немаме соодветна стока, во смисла на стока што ќе одговара на потребите на потрошувачот, истиот има право, по свој избор да бара:

  –  враќање на платениот износ
  –  да ја замени стоката со друга соодветна стока во моментот кога ќе располагаме со истата.

  Потрошувачот кој барал замена на стоката, ќе биде известен дека располагаме со соодветна, во рок не подолг од 30 дена од денот на приемот на барањето за замена на стоката.

  Пред враќањето или замената на производот, Ве молиме обратете се на 071260001